Get Adobe Flash player

REGULAMIN

wypożyczania sprzętu komputerowego

w Szkole Podstawowej im. Ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego

w Aleksandrowie

1. W ramach programu „Cyfrowa Szkoła” Szkoła Podstawowa im. Ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego w Aleksandrowie (zwana dalej szkołą) udostępnia do bezpłatnego wypożyczenia uczniom sprzęt komputerowy.

2. Możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego posiada uczeń uczęszczający do klasy 4 szkoły (zwany dalej uczniem).

3. Możliwością wypożyczenia objęte są tablety ADAX model 9DC2 w liczbie 8 sztuk (zwane dalej komputerem) wraz z wyposażeniem dodatkowym (zasilacz, słuchawki, przewód mikro USB).

4. Wypożyczenie następuje na wniosek rodzica / prawnego opiekuna ucznia (załącznik nr 1), i za zgodą Dyrektora szkoły na okres maksymalnie 1 tygodnia.

5. Rodzic ucznia akceptuje niniejszy regulamin w obowiązującej formie brzmienia, w dniu złożenia wniosku i ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.

6. W razie braku możliwości wypożyczenia komputera obowiązuje kolejka wg daty wpływania wniosków. Istnieje możliwość złożenia jednorazowo tylko jednego wniosku.

7. Po uzyskaniu zgody komputer wydawany jest przez Dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną rodzicowi / prawnemu opiekunowi a fakt ten odnotowywany jest w stosownej dokumentacji.

8. Rodzic ucznia zobowiązuje się do osobistego zwrotu komputera w stanie takim, w jakim go otrzymał w dniu wypożyczenia i dostarczenia go do Dyrektora lub osoby upoważnionej.

9. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania komputera przez ucznia w okresie wypożyczenia odpowiada rodzic i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy komputera lub wymiany na nowy.

10. Jeżeli komputer objęty jest obowiązującą gwarancją, rodzic zobowiązuje się do zgłoszenia na piśmie informacji o zaistniałych problemach przy zwrocie komputera.

11. W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych komputera, rodzic ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy.

12. Zabrania się instalowania na komputerze własnego oprogramowania.

13. Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem w dniu wypożyczenia.

14. Zabrania się korzystania z komputera w jakikolwiek sposób mogący naruszać prawa autorskie.

15. Zwrot komputera następuje najpóźniej w terminie wyznaczonym przez regulamin. 16. Dyrektor ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu komputera.

17. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

18. W kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decydujący głos ma Dyrektor szkoły.

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w szkole. Dostępny jest również na stronie internetowej szkoły.

 

Dyrektor szkoły

mgr Danuta Matyka

1

E-DZIENNIK

DZIENNIK

baner2R1C1baner2R1C2baner2R1C3